SÄÄNNÖT

 

§ 1 Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu.

 

§ 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT

Puuteollisuusyrittäjät ry on jäsenmäärältään Suomen suurin huonekalu-, rakennuspuusepän- ja puusepänteollisuuden toimialajärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on puutoimialan kasvun vauhdittaminen ja alan kehittäminen.

Ornamo ry on muotoilualan asiantuntijajärjestö, jonka jäsenistö koostuu korkeakoulutetuista ammattilaisista, jotka työskentelevät muun muassa sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, tila- ja kalustesuunnittelun aloilla. Muotoilualan tavoitteena on parantaan ihmisten arjen elinympäristöä laadukkaan suunnittelun avulla. Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu on osa huonekaluteollisuuden tulevaisuuden kehittämishanketta. Hanke tähtää elävään ja kasvavaan teollisuuteen, jossa yritykset toimivat Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla laadukkailla tuotteillaan. Kilpailun tavoitteena on lisätä huonekaluvalmistajien, huonekalusuunnittelijoiden sekä alan oppilaitosten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

 

§ 3 KILPAILUN TAVOITE

Kilpailun tavoitteena on löytää yritysten toimeksiannon mukaisia tuotekilpailuehdotuksia.

Kilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu.

Kilpailussa on mukana huonekaluja valmistavia yrityksiä, jotka kilpailun avulla etsivät valmistettavia tuotteita mallistoihinsa.

 

§ 4 OSALLISTUMISOIKEUS

Suomalainen huonekalu - suunnittelukilpailu on Suomessa järjestettävä avoin kilpailu, johon voivat osallistua muotoilijat, sisustusarkkitehdit, arkkitehdit, alan opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät. Kilpailun toiseen vaiheeseen voivat osallistua erikseen kutsutut ensimmäisen vaiheen arvioinnin perusteella jatkoon valitut kilpailuehdotukset. Kilpailuehotukset valitaan jokaista mukana olevaa yrityksen toimeksiantoa varten. Kilpailukieli on suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla myös englanninkielisiä.

Osallistuvien valmistavien yritysten omalla henkilökunnalla ei ole osallistumisoikeutta. Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Yksityiskohtaiset osallistumisohjeet ilmenevät kilpailuohjelmasta.

 

§ 5 ARVOSTELUPERUSTEET

Palkittavan kilpailutyön on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista. Arvostelussa painotetaan tuotteiden käytettävyyttä. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota toimeksiantajan määritelmät tuotteiden teolliseen valmistettavuuteen ja sarjatuotantoon soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin materiaalivalintoihin (puupohjainen biokomposiitti), muotokieleen, tuotemuotoilun innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen. Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyinen hinnoittelu.

 

§ 6 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET

Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailun palkintolautakunta.

 

§ 7 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN

Kilpailussa palkitaan kahdessa sarjassa yhteensä 6 rahapalkinnon voittajaa. Palkintolautakunta voi nimetä enintään 3 kunniamainintaa kummassakin sarjassa sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä sarjojen palkintosumman myös toisin.

Palkinnot maksetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta.

Palkintoon kuuluu oikeus käyttää Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu tunnusta kilpailutyön yhteydessä.

 

§ 8 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUS

Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat tekijälle/tekijöille. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista.

Kilpailuun osallistuvilla valmistavilla yrityksillä on etuoikeus neuvotella tuotantoon otettavien tuotteiden käyttö-, valmistus-, markkinointi- ja myyntioikeuksista kilpailuehdotuksen suunnittelijan/suunnittelijoiden kanssa. Yritykset varaavat oikeuden neuvotella ensimmäisenä myös muiden kilpailussa palkittujen suunnittelutöiden valmistuttamisesta. Neuvottelut on käytävä kahden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta.

Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija vastaa kilpailuehdotuksensa suojaamisesta esimerkiksi mallisuojalla.

Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden tuotteesta tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä muodossa).

Lisäksi kilpailun järjestäjällä on korvauksetta oikeus käyttää voittavia kilpailuehdotuksia ja niistä otettuja kuvia kilpailunäyttelyssä, joka järjestetään kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen.

 

§ 9 SOPIMUS VALMISTUKSESTA

Palkitun tuotteen valmistukseen ottamisesta käydään erillinen sopimusneuvottelu suunnittelijan/suunnittelijoiden ja kilpailussa mukana olevan yrityksen välillä.

 

§ 10 PALKINTOLAUTAKUNTA

Muotoilukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty palkintolautakunta. Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt.

 

§ 11 KILPAILUASIAMIES

Puuteollisuusyrittäjät ry:n nimeämänä kilpailuasiamiehenä toimii Petri Pajumäki. Kilpailuasiamiehen tehtävänä on varmistaa kilpailijoiden anonymiteetin säilyminen, rekisteröidä kilpailun osallistuneet työt, koota kilpailutyöt palkintolautakunnan käsittelyä varten ja vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta juryn toiminnassa.

 

§ 12 KILPAILUOHJELMA

Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa.

 

§ 13 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA

Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen vastaanotettuaan.

 

§ 14 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN

Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt, kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun osallistuvaan tuotteeseen.

 

§ 15 ERIMIELISYYDET

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhteistoiminnassa palkintolautakunnan kanssa.

 

 

 

PALAA ETUSIVULLE